Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::


Výroční zpráva za období 1.1. - 31.12.2005

Název Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Sídlo Bílá Voda u Javorníka čp. 1, PSČ 790 69
IČO 851388
telefon 584 413 208, 584 414 155
fax 584 414 160
e-mail pl.bila.voda@ova.pvtnet.cz
intrenet http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
vedoucí organizace ředitel - MUDr. Jeřábek Petr
zástupce ředitele - MUDr. Hrbáčková Michaela


Právní forma: státní příspěvková organizace
- samostatný právní subjekt
- v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví
- zřízena na dobu neurčitou
   
Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Sídlo: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
IČO: 24341

- ministr jmenuje a odvolává ředitele
- ředitel jmenuje svého zástupce


Stanovení účelu: organizace je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči
výkon ekonomické, investiční, provozní, technické, administrativní a další odborné činnosti
v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení

Jiná činnost: vykonávaná na základě živnostenského oprávnění podle § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnost.
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:

- hostinská činnost v rámci závodního stravování

Určení majetku: organizace je účetní jednotkou, v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanovené činnosti

Majetek:

- DNM, DHM - k 31. 12. 2005

 

software

135 327,00

 

budovy a stavby - zdravotního charakteru

34 916 123,00

 

budovy a stavby - provozního charakteru

8 380 455,00

 

budovy a stavby - ostatní

1 745 193,00

 

zdravotní a laboratorní technika

1 778 084,00

 

stroje provozní

2 302 280,00

 

dopravní prostředky

1 297 639,00

 

výpočetní technika

366 344,00

 

ost. movité věci

729 592,00

 

pozemky

894 192,00

 

umělecká díla

35 100,00

 

CELKEM:

52 580 329,00

 

 

 

 

DDHM - k 31. 12. 2005

 

 

zdravotní a laboratorní technika

994 092,60

 

provozní technika

1 667 646,54

 

výpočetní technika

1 447 969,84

 

inventář

4 144 463,40

 

ostatní

2 526 760,07

 

CELKEM:

10 780 932,45Údaje o rozpočtu: Přehled rozepsaných závazných ukazatelů
(v tis. Kč)                                   
 
ukazatel
Účet
Rozpočet
po
skutečnost
   
schválený
změnách
 
a
b
1
2
3
Spotřeba materiálu 501 10 710,00 10 710,00 10 202,33
Spotřeba energie 502 780,00 780,00 1 040,05
Spotřeba ostatních neskl. dod. 503 0,00 0,00 0,00
Prodané zboží 504 0,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 511 1 922,00 1 922,00 995,38
Cestovné 512 350,00 350,00 328,12
Náklady na reprezentaci 513 5,00 5,00 2,36
Ostatní služby 518 0,09 1731,29 1,04
Mzdové náklady 521 24 406,00 24 406,00 23 349,98
Zákonné a sociální pojištění 524 8 542,00 8 542,00 8 170,62
Ostatní sociální pojištění 525 103,00 103,00 98,59
Zákonné sociální náklady 527 488,00 488,00 466,77
Ostatní sociální náklady 528 0,00 60,00 1,18
Daň silniční 531 0,00 0,00 9,60
Daň z nemovitosti 532 1,00 1,00 1,20
Ostatní daně a poplatky 538 1,00 1,00 4,05
Smluvní pokuty a úroky z prodl. 541 0,00 0,00 0,00
Ostatní pokuty a penále 542 0,00 0,00 0,00
Odpis pohledávky 543 0,00 0,00 0,00
Úroky 544 0,00 0,00 0,00
Kurzové ztráty 545 0,00 0,00 0,00
Dary 546 0,00 0,00 0,00
Manka a škody 548 0,00 0,00 0,00
Jiné ostatní náklady 549 949,00 949,00 560,33
Odpisy DNM, DHM 551 1 728,00 1 728,00 1 737,73
Zůst.cena prodaného DNM,DHM 552 0,00 0,00 0,00
Prodané cenné papíry a vklady 553 0,00 0,00 0,00
Prodaný materiál 554 0,00 0,00 0,00
Tvorba zákonných rezerv 556 0,00 0,00 0,00
Tvorba zák. oprav. položek 559 0,00 0,00 0,00
Účtová třída 5  celkem   52 135,00 52 135,00 48 603,74
         
Tržby za vlastní výrobky 601 25,13 14,80 29,11
Tržby z prodeje služeb 602 96,33 45452,69 225,06
Tržby za prodané zboží 604 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob nedok. výr. 611 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob polotovarů 612 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob výrobků 613 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zvířat 614 0,00 15,53 0,00
Aktivace materiálu a zboží 621 0,00 0,00 0,00
Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 0,00 0,00 0,00
Aktivace DNM 623 0,00 0,00 0,00
Aktivace DHM 624 0,00 0,00 0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodl. 641 0,00 0,00 0,00
Ostatní pokuty a penále 642 0,00 0,00 0,00
Platby za odepsané pohledávky 643 0,00 0,00 0,00
Úroky 644 5,00 5,00 3,11
Kursové zisky 645 0,00 0,00 0,00
Zúčtování fondů 648 0,00 0,00 96,53
Jiné ostat. výnosy 649 750,00 750,00 68,34
Tržby z prodeje DNM,DHM 651 4,00 4,00 0,00
Výnosy z dlouhod. fin. majetku 652 0,00 0,00 0,00
Tržby z prodeje cenn. papírů 653 0,00 0,00 0,00
Tržby z prodeje materiálu 654 0,00 0,00 0,00
Výnosy z krátkod. fin. majetku 655 0,00 0,00 0,00
Zúčt. zákonných rezerv 656 0,00 0,00 0,00
Zúčt. zákonných oprav. položek 659 0,00 0,00 0,00
Příspěvky a dotace na provoz 691 340,00 340,00 490,00
Účtová třída 6 celkem   52 135,00 52 135,00 51 728,47
Hospod. výsledek před zdaň.   0,00 0,00 3 124,73
Daň z příjmů 591 0,00 0,00 570,88
Dodatečné odvody daně z příjmů 595 0,00 0,00 0,66
Hospodářský výsledek po zdaň.   0,00 0,00 2 553,19

Výnosy, náklady :

Výnosy :
Hlavní činnost :
v tis. Kč
%
příjmy od zdravotních pojišťoven 50 319,33 97,28
příspěvek zřizovatele 340,00 0,66
dotace - protidrogový program 150,00 0,29
ostatní 818,20 1,58
Jiná činnost : 100,94 0,20
     
Celkem : 51 728,47 100,00

Náklady :
Hlavní činnost :
v tis. Kč
%
léky 1 694,64 3,49
potraviny - pacienti 3 048,00 6,27
palivo 1 425,26 2,93
osobní náklady   32 085,96 66,02
- z toho : platy 23 317,30  
- ostatní platky za provedenou práci 32,68  
cestovné   328,12 0,68
- z toho : cizina 137,68  
ostatní 9 923,53 20,42
Jiná činnost : 98,23 0,20
     
Celkem : 48 603,74 100,00
HV hlavní činnost : 3 124,73
x
HV jiná činnost : 2,71
x


 
Reprodukce majetku:

   
     
 
 
DDNM, DDHM - stav k 1.1. 9 888,73
DDNM, DDHM   -  zařazení      
DDNM.DDHM  -  vyřazení      
DDNM,DDHM - stav k 31.12.  
  10 909,16
DNM, DHM     - stav k 1.1. 51 192,82
DNM,DHM  -  zařazení 1 412,37
DNM,DHM  -  vyřazení      
DNM, DHM     - stav k 1.1. 52 580,33

     
Základní personální údaje :
 

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 31. 12. 2005
věk
muži
ženy
celkem
%
do 20 let
0
0
0
0
21-30 let
5
14
19
17
31-40 let
1
28
29
26
41-50 let
5
22
27
24
51-60 let
7
26
33
29
61 a více
2
2
4
4
celkem
20
92
112
100
%
18
82
100
x


2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 31. 12. 2005
vzdělání
muži
ženy
celkem
%
základní
5
21
26
23
vyučen
9
11
20
18
střední odborné
0
0
0
0
úplné střední
0
6
6
5
úplné střední odborné
1
37
38
34
vyšší odborné
0
10
10
9
vysokoškolské
5
7
12
11
celkem
20
92
112
100
%
18
82
100
x


3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2005
průměrný hrubý měsíční plat celkem: 17 922,00


4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců
v roce 2005


počet:
nástupy  - 19
odchody - 11


5. Trvání pracovního a služebníhio poměru zaměstnanců k 31. 12. 2005
doba trvání
počet
%
do 5ti let
33
29
do 10ti let
9
8
do 15ti let
14
13
do 20ti let
35
31
nad 20 let
21
19
     
celkem
112
100

 
Poskytování zdravotní péče s využitím lůžkového fondu
 
Rok 2002 2003 2004 2005
obložnost (%) 87,7 90,3 90,1 92,3
Průměrná ošetřovací doba (den) 65,5 62,8 57,6 63,6

 
Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu  

  / v tis. Kč /                                 
Rok 2002 2003 2004 2005
dotace neinvestiční - provoz PL 100 100 100 340
dotace neinvestiční - protidrog. program 265 180 360 150
dotace investiční - protidrog. program 0 96 0 100

 
Vyhodnocení příjmů a výnosů  

  / v tis. Kč /                                 
Rok 2002 2003 2004 2005
náklady 41 422 46 008 46 446 48 603
výnosy 41 578 46 297 46 669 51 728
hospodářský výsledek 156 289 223 3 125

 
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků  
  / v tis. Kč /                                 
Rok 2002 2003 2004 2005
přepočt. evid. poč. zaměstnanců 93,15 100,8 104,8 105,52
čerpání mzdových prostředků 18 642 19 939 21 751 23 317

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zahraniční služební cesty:  
v tis. Kč
2002 2003 2004
64 107 49

Zaměstanci: průměrný evidenční počet (fyzické osoby) 101,67
  prům. přepočtený evidenční počet 99,95
  přepočtený evid. počet k poslednímu dni sled. období 104,80
  z toho: muži 19,10
             ženy 85,70
 
- lékaři, lékařky
7,30
  - SZP 27,00
  - NZP 2,95
  - PZP 24,75
  - ostatní zdravotníci 9,00
  - THP 7,50
  - HTS 26,30
     
Plat: průměrný plat 15069,00 KčHodnocení hlavních úkolů oraganizace:
 
Hlavním ukazatelem je poskytování zdravotní péče s využitím lůžkového fondu

Rok 2002 2003 2004
Obtížnost (%) 87,7 90,3 90,1
Průměrná ošetřovací doba (den) 65,5 62,8 57,6
 

Příspěvky a dotace se státního rozpočtu

Rok 2002 2003 2004
Příspěvek na provoz (tis.Kč) 100 100 100
Dotace na projekt "Terapeutická komunita v Bílé Vodě" (tis. Kč)** 265 180 360
Energetický audit (tis.Kč)   96  
**) Projekt řeší
 
Vyhodnocení příjmů a výnosů

Rok 2002 2003 2004
Náklady (tis.Kč) 41 422 46 008 46 446
Výnosy (tis.Kč) 41 578 46 297 46 669
Hospodářský výsledek (tis.Kč) 156 289 223
 
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Rok 2002 2003 2004
Přepočt. evid. poč. zam. 93,15 100,8 104,8
Čerpání mzdových prostředků 18 642 19 939 21 751
   
   
   
   
   

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


Certifikát Spokojený pacient - kategorie lékaři


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies