Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Výroční zpráva za období 1.1. - 31.12.2004

Název Psychiatrická léčebna Bílá Voda
Sídlo Bílá Voda u Javorníka čp. 1, PSČ 790 69
IČO 851388
telefon 584 413 208, 584 414 155
fax 584 414 160
e-mail pl.bila.voda@ova.pvtnet.cz
intrenet http://www.pl.bila.voda.jesenicko.com
vedoucí organizace ředitel - MUDr. Jeřábek Petr, Ph.D.
zástupce ředitele - MUDr. Hrbáčková Michaela


Právní forma: státní příspěvková organizace
- samostatný právní subjekt
- v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví
- zřízena na dobu neurčitou
Zřizovatel: Ministerstvo zdravotnictví
Sídlo: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
IČO: 24341

- ministr jmenuje a odvolává ředitele
- ředitel jmenuje svého zástupce


Stanovení účelu: organizace je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou
a diagnostickou péči
výkon ekonomické, investiční, provozní, technické, administrativní a další odborné činnosti
v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízení

Jiná činnost: vykonávaná na základě živnostenského oprávnění podle § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnost.
podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 63 zákona č. 218/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:

- hostinská činnost v rámci závodního stravování
- prodej zahradnických produktů

Určení majetku: organizace je účetní jednotkou, v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanovené činnosti


Zaměstanci: průměrný evidenční počet (fyzické osoby) 101,67
  prům. přepočtený evidenční počet 99,95
  přepočtený evid. počet k poslednímu dni sled. období 104,80
  z toho: muži 19,10
             ženy 85,70
 
- lékaři, lékařky
7,30
  - SZP 27,00
  - NZP 2,95
  - PZP 24,75
  - ostatní zdravotníci 9,00
  - THP 7,50
  - HTS 26,30
     
Plat: průměrný plat 15069,00 Kč


Majetek:

DNM, DHM - k 31. 12.

 

software

137167,00

 

budovy a stavby - zdravotního charakteru

34518373,00

 

budovy a stavby - provozního charakteru

7560781,00

 

budovy a stavby - jiná činnost

182312,00

 

budovy a stavby - ostatní

1795193,00

 

zdravotní a laboratorní technika

1778084,00

 

stroje provozní

1959549,00

 

dopravní prostředky

1297639,00

 

výpočetní technika

304837,00

 

ost. movité věci

729592,00

 

pozemky

894192,00

 

umělecká díla

35100,00

 

CELKEM:

51192819,00

 

 

 

 

DDHM - k 31. 12. 2004

 

 

zdravotní a laboratorní technika

1004052,60

 

provozní technika

1608215,54

 

výpočetní technika

1229652,84

 

inventář

3693605,60

 

ostatní

2353207,21

 

CELKEM:

9888733,79Údaje o rozpočtu: Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace (v tis. Kč)

 
  skutečnost 2002   skutečnost  2003   skutečnost  2004  
  hl.činnost jiná činn. hl.činnost jiná činn. hl.činnost jiná činn.
Spotřeba materiálu 9474,70 72,29 12325,28 173,94 10509,34 146,94
Spotřeba energie 793,50 4,10 851,57 6,98 689,10 5,96
Spotřeba ostatních neskl. dod. 116,69 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00
Prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 1366,32 1,19 1181,23 1,16 1158,78 0,46
Cestovné 257,44 0,00 348,48 0,03 267,98 0,02
Náklady na reprezentaci 11,06 0,00 2,83 0,00 4,81 0,00
Ostatní služby 2255,66 0,09 1731,29 1,04 1901,07 1,38
Mzdové náklady 18626,36 15,82 19895,58 43,56 21709,75 41,71
Zákonné a sociální pojištění 6474,83 9,48 6924,85 15,13 7482,75 14,59
Ostatní sociální pojištění 0,00 0,00 85,52 0,00 85,75 0,00
Zákonné sociální náklady 443,49 0,00 397,88 0,00 432,76 0,00
Ostatní sociální náklady 57,04 0,00 60,00 1,18 47,88 0,06
Daň silniční 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Daň z nemovitosti 1,18 0,00 1,20 0,00 1,20 0,00
Ostatní daně a poplatky 0,00 0,00 4,92 0,00 0,33 0,00
Sdmluvní pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,19 0,00 0,04 0,00
Odpis pohledávky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Úroky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kurzové ztráty 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dary 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jiné ostatní náklady 77,52 0,00 361,09 0,00 371,24 0,00
Odpisy DNM, DHM 1362,79 0,21 1592,38 1,37 1572,38 0,00
Zůst.cena prodaného DNM,DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prodané cenné papíry a vklady 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Prodaný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tvorba zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tvorba zák. oprav. položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová třída 5  celkem 41318,59 103,55 45764,29 244,39 46235,16 211,12
 
  skutečnost  2002   skutečnost  2003   skutečnost  2004  
  hl.činnost jiná činn. hl.činnost jiná činn. hl.činnost jiná činn.
Tržby za vlastní výrobky 13,18 25,13 14,80 29,11 7,44 17,43
Tržby z prodeje služeb 40677,63 96,33 45452,69 225,06 45796,04 196,68
Tržby za prodané zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob nedok. výr. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob polotovarů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zásob výrobků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Změna stavu zvířat 12,42 0,00 15,53 0,00 15,65 0,00
Aktivace materiálu a zboží 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivace DNM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktivace DHM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Smluvní pokuty a úroky z prodl. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ostatní pokuty a penále 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Platby za odepsané pohledávky 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00
Úroky 28,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kursové zisky 0,00 0,00 11,85 0,00 4,63 0,00
Zúčtování fondů 359,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jiné ostat. výnosy 0,00 0,00 263,84 0,00 169,10 0,00
Tržby z prodeje DNM,DHM 1,00 0,00 4,00 0,00 2,78 0,00
Výnosy z dlouhod. fin. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tržby z prodeje cenn. papírů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tržby z prodeje materiálu 0,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výnosy z krátkod. fin. majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčt. zákonných rezerv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zúčt. zákonných oprav. položek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Provozní dotace 365,00 0,00 280,00 0,00 460,00 0,00
Účtová třída 6 celkem 41456,93 121,46 46042,90 254,17 46455,64 214,11
Hospod. výsledek před zdaň. 138,34 17,91 278,61 9,78 220,48 2,99
Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dodatečné odvody daně z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hospodářský výsledek po zdaň. 138,34 17,91 278,61 9,78 220,48 2,99

Hospodaření:

Hospodaření ve sledovaných obdobích bylo vyrovnané s kladným hospodářským výsledkem v hlavní
i jiné činnosti. Náklady a příjmy korespondují se schválenými rozpočty. Způsob finančního vypořádání
byl proveden převodem do rezervního fondu.


Reprodukce majetku:
(v tis. Kč)
                   
DDNM,DDHM - stav k 1.1. 7 504 7 793 9 291
DDNM, DDHM   -  zařazení       1 985 1 066
DDNM.DDHM  -  vyřazení                  
DDNM,DDHM - stav k 31.12. 7 793 9 291 9 889
       
DNM, DHM     - stav k 1.1. 46 652 49 139 49 884
DNM,DHM  -  zařazení 2 775 1 230 1 432
DNM,DHM  -  vyřazení                  
DNM, DHM     - stav k 31.12. 49 139 49 884 51 193

Zahraniční služební cesty:

v tis. Kč
2002 2003 2004
64 107 49


Hodnocení hlavních úkolů oraganizace:
 
Hlavním ukazatelem je poskytování zdravotní péče s využitím lůžkového fondu

Rok 2002 2003 2004
Obtížnost (%) 87,7 90,3 90,1
Průměrná ošetřovací doba (den) 65,5 62,8 57,6
 

Příspěvky a dotace se státního rozpočtu

Rok 2002 2003 2004
Příspěvek na provoz (tis.Kč) 100 100 100
Dotace na projekt "Terapeutická komunita v Bílé Vodě" (tis. Kč)** 265 180 360
Energetický audit (tis.Kč)   96  
**) Projekt řeší
 
Vyhodnocení příjmů a výnosů

Rok 2002 2003 2004
Náklady (tis.Kč) 41 422 46 008 46 446
Výnosy (tis.Kč) 41 578 46 297 46 669
Hospodářský výsledek (tis.Kč) 156 289 223
 
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Rok 2002 2003 2004
Přepočt. evid. poč. zam. 93,15 100,8 104,8
Čerpání mzdových prostředků 18 642 19 939 21 751
   
   
   
   
   

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


Certifikát Spokojený pacient - kategorie lékaři


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies