Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Příloha č. 3

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

na stavební práce.

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY

 

 

Objednatel:                 Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Sídlo:                            Bílá Voda 1, PSČ 790 69

Zastoupeno:                  MUDr. Petrem Jeřábkem, Ph.D., ředitelem

Zástupce oprávněn k jednání ve věcech  technický a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků:

                                                                                                                                                      Bc. Zbyněk  Hanzl

IČO:                             00851388

DIČ:                             CZ00851388

Bankovní spojení:           19835-841/0100

 Tel./fax:                       584 413 208/ 584414160

(dále jen „objednatel“)

 

 

Zhotovitel :               

Sídlo:                           

Obchodní firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v ……..,  oddíl …, vložka ……..                         

Zastoupen:                  

IČ:                              

DIČ:                           

Bankovní spojení:         

Tel.fax:                       

K  jednání dále oprávněn ve věcech smluvních:   

K  jednání dále oprávněn ve věcech technických:  

(dále jen „zhotovitel“)

 

 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

 

 

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla. Tento zástupce je oprávněn jednat ve výše uvedených věcech.

 

 

II. PŘEDMĚT DÍLA

 

1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí:

„Psychiatrická léčebna Bílá Voda rekonstrukce rozvodů zdravotechniky v budově I a II“.

Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace  zpracované fy. Dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s.r.o., náměstí Svobody 14/879, 790 01 JESENÍK  a JaJ s.r.o. Opava.

Dále dle „VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY „ ze dne 19.7.2011 a dle nabídky zhotovitele ze dne ….… 2011.  Cenová nabídka zhotovitele, dle které se bude dílo realizovat, je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu.

 

2.

Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci, pokud je objednatel písemně neschválí. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem) je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

 

3.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN, EN.  

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ

 

1.

Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 31.10.2011 (včetně) podle

čl. IX. Předání díla této smlouvy.

 

 

IV. CENA DÍLA

 

1.

Cena díla je stanovena dohodou na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou přílohu této smlouvy, a činí:

                      

               Cena bez DPH                        ………………,- Kč

 

               DPH                                       ……………….,- Kč

 

              Cena s DPH                                 ..……………..,- 

 

(slovy:                                                                                                                                        korun českých.)

 

Ceny uvedené v nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění.

 

2.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít jednotkových cen položek a nákladů dle nabídkového položkového rozpočtu bude vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví), v cenové relaci platné v době realizace. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou zaznamenána ve stavebním deníku.

 

 

 

 

 

 

V. FAKTURACE

 

1.

Objednatel neposkytuje zálohy .

Veškeré řádně provedené práce a dodávky budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur 1x měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací za minulý měsíc a po písemném odsouhlasení objednatelem (oprávněným zástupcem) vystaví dílčí fakturu, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí je oboustranně potvrzený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura neplatná. Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělených ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.

 

2.

Splatnost daňových dokladů musí být minimálně 15 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.

 

3.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. minimálně 10 % sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání díla a odstranění případných vad a nedodělků uvedených v závěrečném předávacím protokolu.

Tuto část, tj. 10 %, ze sjednané ceny, uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele.
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat výslovný název:

-          „konečná faktura“,

-          celkovou sjednanou cenu bez DPH,

-          celkovou výši DPH,

-          soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez daně a s DPH,

-          částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH.

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

 

4.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

 

5.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok z prodlení nebo jinou majetkovou sankci (náhradu škody) vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst jednostranně tuto částku z částky uvedené na faktuře, resp. z více faktur zhotovitele.

 

6.

Smluvní sankce nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 15 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

 

 

VI. STAVEBNĺ DENÍK

 

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla.

 

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

-          název, sídlo, IČ zhotovitele,

-          název, sídlo, IČ objednatele,

-          název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace ( dále „PD“),

-          seznam dokumentace akce vč. veškerých změn a doplňků,

-          seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se akce.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

 

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

 

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

 

5.

Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů, a pokud tak neučiní má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

 

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

 

 

VII. staveniště

 

1.

Staveništěm se rozumí prostor, který je blíže určen v projektové dokumentaci.

 

2.

Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 17.8.2011.

 

3.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel zajišťuje vytyčení podzemních vedení (inženýrských sítí).

 

4.

Zhotovitel je povinen  udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

 

5.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné poplatky.

6.

Zhotovitel zajistí zajištění staveniště proti případnému vstupu nepovolaných osob na staveniště.

 

7.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

 

8.

Zhotovitel ručí objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností.

 

9.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den odevzdání a převzetí díla a upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace.

 

10.

Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace, dokumentaci a umožnit vstup na staveniště osobám poskytovatele dotace pověřených k tomuto účelu.

 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DĺLA

 

1.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů, včetně ochrany všech osob v prostoru staveniště, a zabezpečení jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami v souladu s právními předpisy.

 

2.

Veškeré odborné práce musí vykonávat  zaměstnanci  zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

 

3.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

 

4.

Zhotovitel bude při provádění stavby postupovat šetrně vzhledem k životnímu prostředí a používat ekologicky šetrné výrobky.

 

5.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, vč. ČSN anebo jiných norem a z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

 

6.

Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na svůj náklad. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a má se za to, že objednatel zakrývané práce prověřil a tyto jsou v pořádku a je možno je zakrýt.

 

7.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat současně podle přílohy č. 1 této smlouvy „Místní podmínky pro realizaci díla“.

 

 

IX. PŘEDÁNĺ DĺLA

 

1.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří pracovních dnů od tohoto oznámení zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

 

2.

Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokolem bez vad a nedodělků. Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla.  V protokolu se pak mimo jiné uvede i soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v termínu odstranit i vady a nedodělky, o kterých tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu  své důvody.

3.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

-          stavební deník,

-          dokumentace skutečného provedení díla v případě změn,

-          osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů,

-          zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

-          zápisy o provedení revizních a provozních zkoušek,

-          prohlášení o shodě,

-          návody k užívání a údržbě, provozní řád apod.

-          doklad o uložení vybouraných hmot a jiných odpadů.

 

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné řádného předání.

 

 

X. ZÁRUKA

 

1.

Platí ustanovení § 560 a násl. obchodního zákoníku, pokud není ve smlouvě sjednáno výslovně jinak.

 

2.

Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v čl. II záruku v délce trvání 60 měsíců od data předání díla. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé ke smluvnímu účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti.

 

3.

Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu.

 

4.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních závad do 7 kalendářních dnů od obdržení písemné reklamace. Nenastoupí-li k odstranění závad v této lhůtě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: Pěttisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později.

 

5.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15. dne od obdržení písemné reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou firmu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel neprodleně po obdržení faktury za provedené práce. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, až do pravomocného rozhodnutí soudu.

 

6.

Vadu lze uplatnit nejpozději do posledního dne běhu záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

 

 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to neprodleně, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

 

2.

Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím písemném upozornění, od smlouvy odstoupit. Odstoupením se smlouva ruší dnem následujícím po doručení tohoto právního úkonu.

 

 

 

 

3.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení obchodního zákoníku, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

 

4.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

 

5.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

-          zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,

-          zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,

-          zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

-          zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

-          dílčím předání prací sjednají obě strany protokol,

-          strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány.

 

 

XII. SMLUVNÍ SANKCE

 

1.

Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

2.

 

Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení.

 

3.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0, 05 % z fakturované dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

4.

Při odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. XI, odst. 2, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  100.000,- Kč (slovy: Jednostotisíc korun českých ).

 

5.

Pokud zhotovitel, i po písemném upozornění objednatele, poruší kterýkoliv další závazek dle této smlouvy (vyjma závazků a odstoupení od smlouvy, samostatně sankcionovaných dle výše uvedených odstavců čl. XII.), uhradí objednateli za každé jednotlivé porušení závazku smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. (slovy: Pěttisíc korun českých).

 

6.

Ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) neruší povinnost zhotovitele odstranit nedostatky a uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody, včetně ušlého zisku.

 

 

 

 

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

 

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován a bude z něj vyplývat, že se vztahuje k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

 

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

 

3.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a jejich příloh, a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.

 

4.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

-          č. 1 „Místní podmínky pro realizaci díla“

-          č. 2 cenová nabídka zhotovitele ze dne  ………….2011.

6.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

 

7.

Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako státní příspěvková organizace jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů.

 

 

 

 

 

 

V Bílé Vodě dne …………                                                      V  ………….. dne …………

 

 

 

 

 

…………………………                                                                     ……………………….

        za objednatele                                                                                      za zhotovitele

  MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D.                          

               ředitel                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 k SOD ze dne ……………………..

 

 

 

 

 

 

MÍSTNÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI DÍLA

 

 

 

„ Psychiatrická léčebna Bílá Voda – rekonstrukce rozvodů zdravotechniky v budově I a II. „

 

 

 

1. Zhotovitel oddělí staveniště pevnou neprůhlednou překážkou pro zabránění náhodnému vstupu pacientů do pracovního prostoru podle přiloženého schématu.

 

2. Zhotovitel předloží časový plán výstavby ke dni předání staveniště s ohledem na provoz léčebny. Jednotlivé výluky (uzavření) dotčených prostor budou koordinovány operativně s objednatelem.

 

3. Určení jednotlivých pracovních úseků :

            - topný kanál budova II

            - sklep v budově II

            - sociální zařízení v 1. NP budova I

            - 4. oddělení budova II

            - 3. NP budova II

 

 

 

 

 

 

                                                                       ………………………………………….

                                                                                  za zhotovitele

 

 

 

 

 

Datum : 27.07.2011

 

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


Certifikát Spokojený pacient - kategorie lékaři


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies