Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

 

 Příloha č. 2

 

Čestné prohlášení

uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

 

„Psychiatrická léčebna Bílá Voda – rekonstrukce rozvodů zdravotechniky v budově I a II.“

 

Uchazeč:

- název / jméno:

- sídlo:

- IČ:

- osoby oprávněné jednat jménem uchazeče:

jméno               příjmení            funkce              telefon              e-mail

 

 

 

 

Já, níže podepsaný, čestně tímto prohlašuji , že uchazeč :

 

a)       nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trest. činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a

b)       nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvlášt. právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu a

c)        nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu a

d)        vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insol. řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvlášt. předpisů a

e)        není v likvidaci a

f)          nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a

g)        nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a

h)        nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele a

i)          není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.

 

*jde-li o právnické osobou, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby

 

 

Prohlašuji tímto čestně, že výše jmenovaný uchazeč splňuje uvedené kvalifikační předpoklady. Toto čestné prohlášení podepisuji jako oprávněná osoba uchazeče a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

 

Podpisy oprávněné osoby :

                                                                     

                                                                                      _____________________________

 

 

 

 

V …………………………. dne ………………………………

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


Certifikát Spokojený pacient - kategorie lékaři


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies