Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské

790 69 Bílá Voda 1, IČO: 00851388, Ředitel: MUDr. Petr Jeřábek, Hlavní sestra: Zdenka Šínová, Správce: Zbyněk Hanzl, tel./fax: 584 414 160, Ústředna: 584 413 208 - 9; 584 414 155, Terapeutická komunita: 584 414 156, Veřejný automat: 584 413 284, Ambulance Javorník: 584 440 379

:: KONTAKT ::

Rekonstrukce v budově I a II

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, dále jen zákon. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona.

Zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na provedení stavebních prací na akci :

„ Psychiatrická léčebna Bílá Voda – rekonstrukce rozvodů zdravotechniky v budově I a II. „

1. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:                   Psychiatrická léčebna Bílá Voda

Sídlo:                          709 69 Bílá Voda – Ves Bílá Voda 1

Zastoupená:               MUDr. Petrem Jeřábkem, Ph.D., ředitelem – ve věcech smluvních

                                   Bc. Zbyňkem Hanzlem – ve věcech nabídky a stavby

IČ:                               00851388

DIČ:                            CZ00851388

Tel/fax:                        584413208-9/ 584 414 160

E-mail:                        hanzl@olu.cz

2. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení rekonstrukce rozvodů zdravotechniky podle dokumentace zpracované DIK s.r.o. Jeseník a JaJ Opava s.r.o. v 03/2011.

3. Místo a doba plnění

Místem plnění je Psychiatrická léčebna Bílá Voda, 790 69 Bílá Voda – Ves Bílá Voda 1.

Doba plnění : 08/2011 – 10/2011.

4. Povinné přílohy k nabídce

- krycí list nabídky (příloha č. 1)

- čestné prohlášení (příloha č. 2)

- doplněný návrh smlouvy o dílo předložený zadavatelem a podepsaný uchazečem právně závazným způsobem (příloha č. 3)

- živnostenský list v prosté kopii

- aktuální výpis z Obchodního rejstříku, je-li do něj uchazeč zapsán (ne starší 90 dnů) v prosté kopii

5. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti v souladu s hodnotícími kritérii, která jsou:

- nabídková cena                    100%.

 

 

6. Zpracování nabídkové ceny

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací díla a bude uvedena v české měně v členění neoceněného výkazu výměr.

Práce nutné k realizaci díla neuvedené ve výkazu výměr uvede uchazeč samostatně formou položkového rozpočtu bez započítání do nabídkové ceny.

7. Obchodní a platební podmínky

Zálohy nejsou přípustné. Uchazeč předloží vyplněný návrh smlouvy o dílo.

8. Zadávací dokumentace

Poskytnutí zadávací dokumentace

Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci akce, která bude předána v případě zájmu uchazeče v kanceláři správce léčebny.

Zadávací dokumentaci poskytne zadavatel bezplatně. Uchazeč vrátí tuto dokumentaci zadavateli společně s nabídkou.

Zadávací dokumentace bude pro zájemce připravena k vyzvednutí.dne 3.8.2011. V tomto termínu proběhne i prohlídka staveniště v 9 hod.

9. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky

9.1. Pokyny pro zpracování nabídky

Nabídka se všemi přílohami bude předložena v písemné formě v českém jazyce, podepsaná právně závazným způsobem a bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude v zalepené obálce opatřena na přelepu razítkem a podpisem uchazeče. Obálka bude nadepsána výrazným nadpisem:

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT

Provedení stavebních prací malého rozsahu na akci „Psychiatrická léčebna Bílá Voda – rekonstrukce rozvodů zdravotechniky v budově I a II.“

9.2. Způsob a místo podání nabídky, kontaktní osoba

Nabídku je možno podat zadavateli poštou nebo osobně. Společně s nabídkou odevzdá uchazeč i poskytnutou dokumentaci.

Poštou se nabídka podává zadavateli na adresu:

Psychiatrická léčebna Bílá Voda, 709 69 Bílá Voda 1

Osobně se nabídka podává zadavateli na adresu:

Psychiatrická léčebna Bílá Voda, podatelna (vrátnice), 790 69 Bílá Voda 1, tel. 584414168, pracovních dnech od 08.00 – 14.00 hod

Nabídky lze podat nejpozději do 10.8.2011 do 14.00 hod. Rozhodující pro doručení nabídky je okamžik převzetí nabídky zadavatelem (nikoliv poštovní doručení).

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo nejpozději do 15.8.2011.

 

10. Požadavky na kvalifikaci

10.1. Základní kvalifikační předpoklady

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč podle §53 zákona č.137/2006 Sb., formou čestného prohlášení viz příloha č. 2.

10.2. Profesní a kvalifikační předpoklady

Uchazeč předloží:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (ne starší 90ti dnů) v prosté kopii

- živnostenský list k oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii

11. Další podmínky a práva zadavatele a uchazeče

- náklady uchazeče spojené s účastí v rámci této výzvy zadavatel nehradí,

- zadavatele prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a bude je využívat jen pro účely této výzvy, s výjimkou subjektů provádějících kontrolu, kterým poskytnou všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností,

- zadavatel upozorňuje, že výzva byla učiněna více subjektům a doručené nabídky budou sloužit pouze jako podklad pro následné kvalifikované rozhodnutí a zadání zakázky,

- zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k podání nabídky, odmítnout všechny podané nabídky nebo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem,

- zadavatel si vyhrazuje právo upravit po vzájemné dohodě návrh smlouvy podaný uchazečem v rámci nabídky

- zadavatel na základě vyhodnocení nabídek oznámí písemně uchazečům vybraného uchazeče,

- zadavatel posuzované nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadávání zakázky.

- vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.

 

                                                                                  MUDr. Petr Jeřábek Ph.D.

                                                                                  ředitel Psychiatrické léčebny Bílá Voda

 

 

V Bílé Vodě 27.07.2011

 

Rychlý kontakt

E-mail: kontakt@pnmo.cz 

Datová schránka: ftai57u

Telefon: 588 517 555

Fax: 588 517 599


Centrální příjem
a informace o příjmech:

Tel.: 588 517 539

Pracovní doba:

Po - Čt 7:00 - 16:00

Pá 7:00 - 13:00


Certifikát Spokojený pacient - kategorie lékaři


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies